“Nέο Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα από μηδενική βάση„ - του Κωστα ΞυλουρηΜια Παράταξη για να έχει ΜΕΛΛΟΝ οφείλει να έχει αυτογνωσία, να τιμά το ΠΑΡΕΛΘΟΝ της και να ανιχνεύει το ΜΕΛΛΟΝ
ακόμη και μέσα από τα λάθη της και κυρίως να έχει τη δυνατότητα να ενώ- νει ακόμα και εκεί που έχει διχαστεί. Οι εκλογές της 25ης Ιανουαρίου απο- τέλεσαν την πρώτη σελίδα στη νέα εποχή. Ο λαός αποφάσισε να βάλει στο περιθώριο το παλιό και να δώ- σει τη δυνατότητα σε όσους λένε ότι εκφράζουν το νέο να το αποδείξουν στην πράξη.
Ο λαός έβαλε στο περιθώριο όλους όσοι από τους πολιτικούς ταυτίστηκαν συνειδητά ή ασυνείδητα με το παλιό και φθαρμένο κατεστημένο ή φορτώ- θηκαν, δικαίως ή αδίκως, τις ευθύνες της μεγαλύτερης μεταπολεμικής κρί- σης. Για να προχωρήσουμε μπροστά και όχι να κοιτάμε παραλυτικά το πα- ρελθόν, τρώγοντας τις σάρκες μας, όλοι όσοι νοιώθουμε ότι ανήκουμε στην πο- λιτικά άστεγη προοδευτική παράταξη οφείλουμε να κάνουμε δυο επώδυνες παραδοχές.
1η παραδοχή: Το ΠΑΣΟΚ έτσι όπως το ξέραμε «τελείωσε» και η χα- ριστική βολή δόθηκε στην πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση. Όποιος από το σημερινό τελευταίο και καταϊδρωμέ- νο ΠΑΣΟΚ εθελοτυφλεί και ρίχνει τις ευθύνες της ήττας αλλού, και δη στον Γιώργο Παπανδρέου, το μόνο που επι- χειρεί να διασώσει είναι το πολιτικό του «εγώ».
AΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ
2η παραδοχή: Πικρή αλλά πραγματι- κή, είναι ότι το ατελές εγχείρημα του Γιώργου Παπανδρέου με το ΚΙΔΗΣΟ δεν κατάφερε να ευδοκιμήσει. Κακά τα ψέματα ο λαός δεν ενστερνίστηκε τις ανησυχίες, τις αγωνίες και τους προ- βληματισμούς μας. Είχε άλλες προτε- ραιότητες που αφορούσαν τη χώρα και όχι το ξεκαθάρισμα στο θόλο τοπίο του πάλαι ποτέ δυνατού Κινήματος του Αν- δρέα.
Η ιστορία, όπως και ο λαός, απο- φάσισαν να βάλουν ένα τέλος σε αυτή τη μακρόσυρτη και επώδυνη διαδικασία φθοράς και σήψης στο ΠΑΣΟΚ. Οι εκλογές της 25ης Ιανου- αρίου έβαλαν ένα ΤΕΛΟΣ σε ότι αντι- προσώπευε το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια.
Και από τις δυο παραδοχές ας κα- ταλήξουμε και σε ένα συμπέρασμα από τα διαδραματιζόμενα τους τελευ- ταίους δυο μήνες. Ο νέος πρωθυπουρ- γός, Αλέξης Τσίπρας, όσο και εάν είνα μπλεγμένος στις αντιφάσεις του κομ- ματικού του χώρου, αποδεικνύεται ότι σταθερά χειρίζεται τα θέματα με αξιο- πρέπεια και σκληρή διαπραγμάτευση, χωρίς όμως να υποτάσσεται στους δα- νειστές. Αν και στο εσωτερικό υπουρ- γοί δείχνουν να πελαγοδρομούν ανά- μεσα στις προεκλογικές υποσχέσεις και στις ρεαλιστικές ανάγκες της περι- όδου, στο εξωτερικό ο πρωθυπουργός αποδεικνύει ότι μαθαίνει γρήγορα και επιζητεί έναν έντιμο εθνικό συμβιβα- σμό προς όφελος του λαού και της χώ- ρας.
ΟΙ ΔΥΟ ΑΠΟΡΙΕΣ
Ωστόσο όλοι έχουν δυο απορίες για την κρίσιμη υστάτη ώρα του έντιμου επω- φελούς συμβιβασμού:
Ο ΣΥΡΙΖΑ θα εμ- φανιστεί ώριμος να στηρίξει την εθνική προσπάθεια του πρω- θυπουργού και αυτή η κυβερνητική πλειο- ψηφία θα ανταποκρι- θεί στις τελικές επιλο- γές του Αλέξη Τσίπρα;
Η σημερινή αντι-
πολίτευση των Σα-
μαρά και Βενιζέλου ανταποκρίνονται στις
περιστάσεις ή χαντα-
κώνουν τα κόμματα
τους σε ένα αδιέξοδο
προσωπικό παιχνίδι
δικαίωσης τους μέσα από την αποτυ- χία της χώρας;

Σε ότι αφορά το πρώτο, τα σημάδια για τη συνοχή της κυβερνητικής πλει- οψηφίας είναι ανησυχητικά, όπως και όσα λέγονται και γίνονται εντός του ΣΥ- ΡΙΖΑ, δείχνουν το κομματικό ακροατή- ριο εγκλωβισμένο στην αδιέξοδη προε- κλογική ρητορική σε αναντιστοιχία με αυτά που θέλει η κοινωνία. Τα κομμα- τικά στελέχη γκρεμίζουν εντός της χώ- ρας όσα χτίζει με ρεαλιστικές υποχω- ρήσεις ο πρωθυπουργός στο εξωτερικό.
Η απάντηση στην τελευταία απορία είναι ότι οι αδιέξοδες στρατηγικές των κ.κ. Σαμαρά και Βενιζέλου καταστρέ- φουν τα κόμματα τους. Ο χώρος της Δεξιάς θα πληρώσει τις πολιτικές ανα- κολουθίες των τελευταίων ετών και σύ- ντομα θα αναζητήσει νέα ηγεσία.
ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ ΥΛΙΚΑ
Ο χώρος της Κεντροαριστεράς, δηλα- δή ΠΑΣΟΚ, ΚΙΔΗΣΟ και άλλες δυ- νάμεις, ανακυκλώνουν σε επίπεδο
ηγεσίας αντιθέσεις, αδιάφορες για την κοι- νωνία και τα προβλή- ματα της χώρας. Ο κ. Βενιζέλος αρνείται να δει κατάματα την αλή- θεια, δηλαδή ότι οδή- γησε αυτός στο τε- λευταίο σκαλοπάτι το ΠΑΣΟΚ. Ρίχνει τις ευ- θύνες στον προκάτοχο του και συντηρεί μια καταστροφική προ- σωπική βεντέτα, έχο- ντας εγκλωβίσει τον χώρο σε μια παραλυ- τική προσωπική στρα- τηγική.
Ο Γιώργος Παπανδρέου πικραμέ- νος φορτώθηκε, αδίκως, όλο το ανά- θεμα για την κρίση και οδηγήθηκε στο απονενοημένο διάβημα της δημιουρ- γίας του ΚΙΔΗΣΟ έχοντας μαζί του ση- μαντικά στελέχη του Κινήματος.
Όλα αυτά είναι παρελθόν και δεν αφορούν το μέλλον, όπως δεν αφο- ρούν το μέλλον οι ίντριγκες και οι δι- αδικαστικές συζητήσεις στο ΠΑΣΟΚ για το επικείμενο συνέδριο του και τον έλεγχο των μηχανισμών. Έτσι σύντρο- φοι δεν στήνεται το νέο, με παλιά υλι- κά, πρόσωπα, μηχανισμούς ελεγχόμε- να συνέδρια και επετηρίδες. Όλα αυτά τέλειωσαν στις 25 Ιανουαρίου.
Ο χώρος της Κεντροαριστεράς χρειάζεται κάτι νέο για να μπορεί να ορθοποδήσει και να συμμετάσχει ισότιμα από τη θέση της αντιπολίτευ- σης σε μια συνολική εθνική προσπά- θεια.
ΑΛΛΟ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ
Ήρθε η ώρα, να σιωπήσουν όλα τα λε- γόμενα κορυφαία στελέχη, οι φιλό- δοξοι επίγονοι και όσοι χρεώθηκαν τη στρατηγική ήττα του ΠΑΣΟΚ, όπως ο Ευάγγελος Βενιζέλος, να αποχωρή- σουν οριστικά από το προσκήνιο.
Ο μόνος ιστορικός ρόλος που έχουμε είναι να εγγυηθούμε τη διε- ξαγωγή ενός πραγματικού Ανοικτού Συνεδρίου όλων των μελών και φί- λων του χώρου, όπου και εάν βρί- σκονται σήμερα, είτε στο ΠΑΣΟΚ, είτε στο ΚΙΔΗΣΟ, είτε στην εναπο- μείνασα ΔΗΜΑΡ, είτε στα σπίτια τους.
Ένα Συνέδριο, στο οποίο θα μπο- ρούν να συμμετάσχουν από μηδενική βάση όλοι όσοι αισθάνονται ότι ανή- κουν στην Κεντροαριστερά ανεξαρτή- τως του που βρίσκονται σήμερα.
Σε αυτό το Συνέδριο χωρίς κλει- στά μητρώα μελών και φίλων και μη- χανισμούς θα συζητηθούν όλα όσα αφορούν την προοπτική. Για τη δη- μιουργία εκ του μηδενός ενός Νέου Κόμματος, με νέο όνομα, σύμβο- λο, πολιτικές, πρόγραμμα και κυρί- ως μια πραγματικά Νέα Ηγεσία, η οποία θα μπορεί να ενώσει όλες τις δυνάμεις, από το ΠΑΣΟΚ, το ΚΙΔΗ- ΣΟ, τη ΔΗΜΑΡ τις κινήσεις και τις πρωτοβουλίες των πολιτών. Και κυρί- ως μπορεί να απευθυνθεί και να εκ- φράσει τη μεγάλη κοινωνική βάση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατικής Παράταξης.
Ήρθε η ώρα της νέας γενιάς, των τριαντάρηδων και σαραντάρηδων, στην πολιτική. Ας κάνουμε ότι έκα- ναν οι άλλοι από το 2008. Ας αφή- σουμε, όλοι ανεξαιρέτως, στους νεώ- τερους αγωνιστές να αναλάβουν τις τύχες της Κεντροαριστεράς και εμείς οι ίδιοι να γίνουμε παρακολουθητές μιας νέας Σύγχρονης αριστερής Σοσι- αλδημοκρατικής Παράταξης. 


Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015  /ΤΟ ΚΑΡΦΙ / 
Share on Google Plus

About bratsolis@yahoo.gr

Είμαστε Καθημερινά μαζί σας και Θέλουμε την Κρίση, την Κριτική, την Συμβολή την Υπόδειξη και τη Συμμετοχή σας.Το Portal μας typospor.gr είναι Ανοικτό σε όλους σας."Συνεχίζουμε να συντονιζόμαστε μαζί σας."Με το Μεράκι,την Ορμή και την “Τρέλα” του 1998.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου