Τα Διαδικαστικα των Εκλογων της Ε.Π.Ο. της 1ης Οκτωμβριου 2016 στα Χανια

Το Ενημερωτκο εγγραφο της   ΕΠΟ στις Ενώσεις σχετικά με τη διενέργεια των εκλογών της 1ης Οκτωμβριου στα Χανια.: 
Σχετικά με το από 25/08/2016 έγγραφό μας (με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΠΟ 24112), με θέμα τη σύγκληση της Ειδικής Εκλογικής Συνέλευσης των Ενώσεων – Μελών της ΕΠΟ (Σάββατο 01/10/2016, ώρα 10.00 π.μ. στα Χανιά Κρήτης και με βάση το Καταστατικό της ΕΠΟ σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
Ι. Υπόδειξη, δικαιολογητικά και ανακήρυξη υποψηφίων:
α. Η υπόδειξη υποψηφίων για τις θέσεις: α/. του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ. β/. των είκοσι (20) τακτικών και μέχρι είκοσι (20) αναπληρωματικών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ και γ/. του Προέδρου, αναπληρωτή Προέδρου και τριών (3) τακτικών μελών καθώς και μέχρι πέντε (5) αναπληρωματικών μελών, της Επιτροπής Ελέγχου και Συμμόρφωσης, γίνεται από τις Ενώσεις – Μέλη εγγράφως δέκα (10), τουλάχιστον, ημέρες πριν την συνεχόμενη για την εκλογή Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι και τις 20 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη (Παράρτημα Γ άρθρο 9 παρ. 3 του Καταστατικού ΕΠΟ).
β. Η ανακήρυξη των υποψηφίων (Προέδρου Ε.Ε., τακτικών και αναπληρωματικών μελών Ε.Ε. κλπ) θα γίνει σε ειδική συνεδρίαση της Ε.Ε. στις 25 Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Κυριακή (Παράρτημα Γ άρθρο 9 παρ. 6 του Καταστατικού ΕΠΟ).
γ. Δύο (2) ημέρες πριν την ανακήρυξη των υποψηφίων, ήτοι μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη οφείλουν να έχουν κατατεθεί στην ΕΠΟ με αίτηση του προτεινόμενου υποψηφίου πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του υποψηφίου και υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν εμπίπτει σε κωλύματα και στους περιορισμούς του Παραρτήματος Α του Κανονισμού Εφαρμογής του Καταστατικού. (Άρθρο 9 παρ. 3 Παραρτήματος Γ Καταστατικού ΕΠΟ).

ΙΙ Εκπρόσωπο – Νομιμοποίηση αντιπροσώπων Ενώσεων – Μελών ΕΠΟ
1. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από το σύνολο των εκπροσώπων των Μελών της ΕΠΟ. Ο αριθμός των εκπροσώπων κατανέμεται ως ακολούθως:
α. Οι τοπικές Ενώσεις Ερασιτεχνικών Ποδοσφαιρικών Σωματείων (ΕΠΣ) εκπροσωπούνται από τρεις (3) εκπροσώπους η κάθε μία. Ο ένας (1) εξ αυτών θα είναι υποχρεωτικά ο Πρόεδρος της ΕΠΟΣ. Οι άλλοι δύο (2) θα είναι μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΣ και θα εκλέγονται από αυτή. Εάν ο Πρόεδρος της ΕΠΣ είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ τότε τον ένα εκ των τριών εκπροσώπων θα τον ορίζει ο ίδιος, το ίδιο δε ισχύει και για την Ένωση Β' Εθνικής Κατηγορίας (Football League) (άρθρο 22 παρ. 1 εδ. α Καταστατικού) καθότι κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν μπορούν να οριστούν ως εκπρόσωποι της Ένωσης τους (άρθρο 22 παρ. 5 Καταστατικού).
β. Η Πανελλήνια Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Σάλας εκπροσωπείται από τρεις (3) εκπροσώπους με την ίδια με τις ΕΠΣ σύνθεση (άρθρο 22 παρ. 1 εδ. β Καταστατικού).
γ. Η Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α' Εθνικής κατηγορίας (Super League) εκπροσωπείται από δεκαέξι (16) εκπροσώπους. Κάθε εκπρόσωπος θα εκπροσωπεί μία ΠΑΕ – μέλος της Ένωσης. Σε περίπτωση που ο αριθμός των ΠΑΕ αυξηθεί ή μειωθεί θα αυξηθεί ή μειωθεί ανάλογα και ο αριθμός των εκπροσώπων (άρθρο 22 παρ. 1 εδ. γ Καταστατικού).
δ. Η Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β' Εθνικής Κατηγορίας (Football League) εκπροσωπείται από τρεις (3) εκπροσώπους με την ίδια με τις ΕΠΣ σύνθεση (άρθρο 22 παρ. 1 εδ. δ Καταστατικού).

2. α. Οι εκπρόσωποι πρέπει να ανήκουν στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης – Μέλους που εκπροσωπούν και να έχουν οριστεί ή εκλεγεί σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΠΟ και το καταστατικό της Ένωσης – Μέλους. Πρέπει, επίσης, να είναι σε θέση να εμφανίσουν απόδειξη αυτού και για το λόγο αυτό η Ένωση – Μέλος οφείλει να αποστείλει και επίσημο απόσπασμα του πρακτικού της σχετικής αποφάσεως της Εκτελεστικής Επιτροπής της.
β. Οι εκπρόσωποι των ΠΑΕ – Μελών της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α' Εθνικής Κατηγορίας (Super League) θα είναι οπωσδήποτε μέλη του Δ.Σ. της ΠΑΕ που εκπροσωπούν και ο ορισμός τους θα αποδεικνύεται με απόφαση του Δ.Σ. αυτής.
γ. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ δεν μπορούν να οριστούν εκπρόσωποι ΠΑΕ.
δ. Οι εκπρόσωποι θα δηλώνονται στην Ένωση Επαγγελματικού Α' Εθνικής (Super League), η οποία με τη σειρά της θα διαβιβάζει στην ΕΠΟ τα έγγραφα νομιμοποίησης εκάστου εκπροσώπου ΠΑΕ ήτοι επίσημο απόσπασμα του πρακτικού της σχετικής αποφάσεως του Δ.Σ. της ΠΑΕ (άρθρο 22 παρ. 3 Καταστατικού)
3. Οι εκπρόσωποι των Μελών νομιμοποιούνται με την κατάθεση στην ΕΠΟ, το αργότερο προ τριών (3) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, χωρίς να υπολογίζεται η ημερομηνία αποστολής, ειδικού πληρεξουσίου εγγράφου της 'Ένωσης – Μέλους που εκπροσωπούν, ήτοι μέχρι την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016 (άρθρο 27 παρ. 5 Καταστατικού ΕΠΟ).

Share on Google Plus

About typo spor

Είμαστε Καθημερινά μαζί σας και Θέλουμε την Κρίση, την Κριτική, την Συμβολή την Υπόδειξη και τη Συμμετοχή σας.Το Portal μας typospor.gr είναι Ανοικτό σε όλους σας."Συνεχίζουμε να συντονιζόμαστε μαζί σας."Με το Μεράκι,την Ορμή και την “Τρέλα” του 1998.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου