Συνεδριαζει την Τεταρτη 7/12 το Δημοτικο Συμβουλιο Πειραια - Τα Θεματα Ημερησιας Διαταξης

Σας προσκαλώ να προσέλθετε στην συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Τετάρτη 7-12-2016 και ώρα 17:00 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: «Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2016». 

ΘΕΜΑ 2ο: «Αναπροσαρμογή των συντελεστών των Ανταποδοτικών Τελών για την αντιμετώπιση των αντίστοιχων δαπανών του Δήμου για το οικονομικό έτος 2017 και ψήφιση του προϋπολογισμού ανταποδοτικών τελών (εσόδων-εξόδων) για το οικονομικό έτος 2017».

ΘΕΜΑ 3ο: «Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, ως μελών της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών μισθώσεων-εκμισθώσεων και εκποίησης πραγμάτων του Δήμου».

ΘΕΜΑ 4ο: «Τροποποίηση της με αρ. 670/2014 απόφασης Δημ. Συμβουλίου, που αφορά στον Κανονισμό λειτουργίας περιπτέρων».

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση ισολογισμού και απολογιστικής έκθεσης οικονομικού έτους 2015 της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π.)».

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση ισολογισμού-απολογισμού και πεπραγμένων οικονομικού έτους 2015 του ΝΠΔΔ Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.)».

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικονομικού έτους 2017 του ΝΠΔΔ Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) του Δήμου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση παράτασης της εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πειραιά (ΚΟΔΕΠΑΠ) κατά τέσσερις μήνες».

ΘΕΜΑ 9ο: «Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο πρόγραμμα Interreg Mediterranean».

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου: “Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στην Ε’ Δημ. Κοινότητα AAE 3B/14”».

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση του 1ου Σ.Π. της εργασίας: “Εργασίες Επισκευής Παιδικών Χαρών”».

ΘΕΜΑ 12ο: «Παράταση εργασιών του έργου: “Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης λυμάτων στην Ε’ Δημ. Κοινότητα ΑΑΕ 8/2011” έως 28/2/2017».

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση οριστικής παραλαβής της “Μίσθωσης Μηχ/κού εξοπλισμού για κλάδευση υψηλόκορμων δένδρων».

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση τροποποίησης τμήματος των  υπαρχουσών τουαλετών με μετατροπή τους σε παιδικές  στην Πλατεία Γεννηματά».

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

ΘΕΜΑ 16ο: «Παράταση της παραχώρησης των χώρων στην Ακτή Ποσειδώνος 2-4  ιδιοκτησίας Δήμου Πειραιά στην ΜΚΟ «ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ» για την λειτουργία των δράσεων της Πράξης «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: Α) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, Β) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ, Γ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – (ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΛΙΜΑΝΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ) με κωδ. ΟΠΣ 5001316 στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020», για τρία (3) έτη, με δυνατότητα παράτασης μέχρι το τέλος της υλοποίησης της Πράξης και δυνατότητα ανάκλησης της παρούσας απόφασης παραχώρησης, με έγγραφη ειδοποίηση και προθεσμία δύο (2) μηνών, προς την ΜΚΟ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ».

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση ή μη των αιτημάτων του Συνδέσμου Γονέων & Κηδεμόνων Φίλων ΑΜΕΑ Μαθητών & Αποφοίτων του ΕΕΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ “MA…ZEI” και της λέσχης LIONS ΠΕΙΡΑΙΑ, για την προσωρινή παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για φιλανθρωπικούς σκοπούς εν όψει των εορτών».

ΘΕΜΑ 18ο: «Επιβολή καταλογισμού σε τρεις υπαλλήλους του Δήμου συνολικού ποσού 29.296,90 €».

ΘΕΜΑ 19ο: «Επιστροφή αδιάθετου ποσού έργου ΕΣΠΑ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔ –ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΛΑΒΕΡΗ ποσού 276,54 € για έκδοση Χ.Ε ως προς την τακτοποίηση του ανωτέρου ποσού».

ΘΕΜΑ 20ο: «Επιστροφή αδιάθετου ποσού έργου ΕΣΠΑ (EΠΙΧΟΡΗΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΕ ΓΙΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 08» ποσού 13.520,76 € για έκδοση Χ.Ε ως προς την τακτοποίηση του ανωτέρου ποσού». 

ΘΕΜΑ 21ο: «Επιστροφή αδιάθετου ποσού έργου ΕΣΠΑ (ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ποσού 277.742,31€ € για έκδοση Χ.Ε ως προς την τακτοποίηση του ανωτέρου ποσού». 

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση των εκδηλώσεων του εορτασμού των Θεοφανείων και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 4.644,00 €  (πλέον ΦΠΑ)».

ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης για τη μετάβαση  του Δημάρχου κ. Ιωάννη Π. Μώραλη στο τριήμερο συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη, καθώς και του αστυνομικού Νικηφόρου Πιλάκη και του οδηγού Μηνά Κοντραφούρη». 

ΘΕΜΑ 24ο: «Μερική διόρθωση όλων των βεβαιωτικών καταλόγων από το 1999 έως το 2014, με ακύρωση της εγγραφής που αφορά μισθώματα και αναδρομικά μισθωμάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ, που αναγράφονται στους κωδικούς 11987 και 206376 και βεβαίωση της ορθής αποζημίωσης χρήσης».ΘΕΜΑ 25ο: «Διόρθωση του με αρ. 5979/2016 χρηματικού καταλόγου και διαγραφή της βεβαιωμένης ταμειακά οφειλής που αφορά σε πρόστιμο διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής στο κατάστημα επί της οδού Καραϊσκου 111, με την επωνυμία ΚΕΡΑΣΙ ιδιοκτησίας Καλάη Μαρίας Ελένης».

ΘΕΜΑ 26ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντων προστίμων  ΔΤ-ΔΦ δύο υπόχρεων για αδήλωτα, μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα συνολικού ποσού 680,86 €».

ΘΕΜΑ 27ο: «Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντος συνολικού ποσού 54,72 € σε δύο υπόχρεους από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Τμ. Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

ΘΕΜΑ 28ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης ποσού 1.964,65 € λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων».

ΘΕΜΑ 29ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 2.688,09 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης».

ΘΕΜΑ 30ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 1.795,77 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης».

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.


            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΒΑΚΗΣ


Share on Google Plus

About bratsolis@yahoo.gr

Είμαστε Καθημερινά μαζί σας και Θέλουμε την Κρίση, την Κριτική, την Συμβολή την Υπόδειξη και τη Συμμετοχή σας.Το Portal μας typospor.gr είναι Ανοικτό σε όλους σας."Συνεχίζουμε να συντονιζόμαστε μαζί σας."Με το Μεράκι,την Ορμή και την “Τρέλα” του 1998.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου