Συνεδριαζει την Τεταρτη 28/3/18 το Δημοτικο Συμβουλιο Πειραια


Σας προσκαλώ να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει την Τετάρτη 28-3-2018 και ώρα 16:30 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

     ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: «Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018».

ΘΕΜΑ 2ο: «Έκδοση ψηφίσματος για τον εορτασμό της 21ης Μαρτίου, Παγκόσμιας Ημέρας Εξάλειψης των Φυλετικών Διακρίσεων και του Ρατσισμού».

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση και αποδοχή της υπ’ αριθμ. 35/15-01-2018 απόφασης του Διευθύνοντος Συμβούλου ΟΛΠ Α.Ε., για παράταση της παραχώρησης χρήσης δύο (2) οικίσκων της ΟΛΠ Α.Ε., επιφάνειας 13,50 τ.μ. έκαστος, που βρίσκονται τοποθετημένα έμπροσθεν του Επιβατικού Σταθμού Μιαούλη και στο Κεντρικό Λιμάνι αντίστοιχα, από 1/1/2018 έως 31/12/2018, για τη λειτουργία Κέντρων Ενημέρωσης Τουριστών του Δήμου Πειραιά».

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης της παροχής υπηρεσίας “Εργασίες Αποκατάστασης Εκτάκτων Ζημιών σε Δημοτικά Κτίρια”».

ΘΕΜΑ 5ο: «Παράταση εκτέλεσης εργασιών του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ’’, συμβατικής δαπάνης  12.912,686 € χωρίς Φ.Π.Α».

ΘΕΜΑ 6ο: «Παράταση ισχύος της σύμβασης εκπόνησης της περιβαλλοντικής μελέτης για το κοιμητήριο “Αναστάσεως” Πειραιά».

ΘΕΜΑ 7ο: «Παράταση της σύμβασης που αφορά στη μεταφορά των ακινητοποιημένων οχημάτων του Δήμου κατά τρεις μήνες».

ΘΕΜΑ 8ο: «Παράταση δύο (2) μηνών της σύμβασης με τίτλο “Προμήθεια υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, με ισχύ από 06/04/2018 έως 05/06/2018».

ΘΕΜΑ 9ο: «Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης ΕΔΣΝΑ-Δήμου Πειραιά για την παροχή υπηρεσιών μεταφόρτωσης στο ΣΜΑ Σχιστού μέχρι 30/6/2018».

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε.  του έργου: “ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017”».

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση τροποποίησης των όρων του με αρ. πρωτ. 43228/04-10-2018 Συμφώνου Συνεργασίας του Δήμου Πειραιά με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία "50 ΚΑΙ ΕΛΛΑΣ" και του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Παραχωρητηρίου (Παράρτημα 1), ως προς τη διάρκεια και το χώρο διεξαγωγής του προγράμματος "Πρόσβαση στον ψηφιακό κόσμο"».

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πειραιά στην ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα UIA (Αστικές Καινοτόμες Δράσεις) στη θεματική περιοχή: «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ», αποδοχής των όρων της πρόσκλησης, και εξουσιοδότηση του Αντιδημάρχου κ. Κόκκαλη Πέτρου για την υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων».

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση α) υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι, στον Άξονα Προτεραιότητας “Η Τοπική Ανάπτυξη και η Προστασία Περιβάλλοντος” για την προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού, β) αποδοχής χρηματοδότησης και των όρων του προγράμματος».

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση α) υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙ, στον Άξονα Προτεραιότητας “Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων” για την επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις, β) αποδοχής χρηματοδότησης και των όρων του προγράμματος».

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση α) υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙΙ, στον Άξονα Προτεραιότητας “Κοινωνικές και Πολιτιστικές Υποδομές και Δραστηριότητες των Δήμων” για την Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας, β) αποδοχής χρηματοδότησης και των όρων του προγράμματος».

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πειραιά στην Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020” Άξονας Προτεραιότητας 10 “Ανάπτυξη-Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας”, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με τίτλο: “Επέκταση-αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες”».

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση της προσχώρησης του Δήμου Πειραιά στο επισυναπτόμενο Μνημόνιο Συνεργασίας  μεταξύ  του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Θεσσαλονίκης με σκοπό την οργάνωση, την ενίσχυση και την υλοποίηση συντονισμένων δράσεων και παρεμβάσεων για το προσφυγικό ζήτημα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για  την ανάπτυξη πολιτικών κοινωνικής ένταξης προσφύγων».ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του συνολικού συμβατικού αντικειμένου που αφορά στην ετήσια σύνδεση με ΕΛΤΑ της μηχανής γραμματοσήμανσης μέσω της εταιρείας MELLON TECHNOLOGIES Α.Ε.Ε. ΣΥΣΤ. Κ. ΥΠΗΡ. – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».

ΘΕΜΑ 19ο:  «Έγκριση των οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής και σωστής εκτέλεσης των “Επισκευών-Εργασιών επί των Δ.Π. 287, Δ.Π. 236 & Δ.Π. 272”». 

ΘΕΜΑ 20ο:  «Έγκριση των οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής και σωστής εκτέλεσης των “Επισκευών-Εργασιών επί των Δ.Π. 68 & Δ.Π. 69”». ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής και σωστής εκτέλεσης των “Επισκευών –Εργασιών επί του Δ.Π. 242”.

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσίας υποστήριξης προγραμμάτων υπηρεσιών εκτύπωσης για το στόλο των εκτυπωτών του Δήμου».

ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών, που αφορά στην παροχή ηχητικής κάλυψης στο πλαίσιο των αποκριάτικων εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν από 17-19/2/2018 στον Πειραιά».

ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την Αποκομιδή-Αποτέφρωση ΕΑΥΜ».

ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση της αύξησης και καθορισμός των θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών/τριών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Πειραιά».

ΘΕΜΑ 27ο: «Διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 24.800,00 € για τη συμμετοχή του Δήμου Πειραιά σε εκδηλώσεις και δράσεις του Blue Growth».

ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων για τα άτομα της τρίτης ηλικίας στο Βεάκειο, για τις ανάγκες των 11 Κέντρων Αγάπης & Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) του Δήμου Πειραιά και διάθεση πίστωσης έως 3.081,40 € (συμπ/νου ΦΠΑ)».

ΘΕΜΑ 29ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 900,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ), για την πληρωμή εξόδων μετάβασης μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά, στην Calabria της Ιταλίας, από 13-17 Φεβρουαρίου 2018, για τη συμμετοχή σε συνάντηση για τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού Προγράμματος VAI».

ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης συνολικού ποσού 3.155,80 € (συμπ/νου ΦΠΑ), για την πραγματοποίηση των ετήσιων εκδηλώσεων κοπής πρωτοχρονιάτικης πίτας στις πέντε Δημοτικές Κοινότητες».

ΘΕΜΑ 31ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης που αφορά στη μετάβαση αεροπορικώς του Δημάρχου Πειραιά, δύο αιρετών και ενός μετακλητού υπαλλήλου στο Ισραήλ, από 11-16/2/18, προκειμένου να συμμετάσχουν στο 32ο Διεθνές Συνέδριο Δημάρχων».

ΘΕΜΑ 32ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 179,76 €, του Μνημόσυνου των Δωρητών-Ευεργετών του Δήμου Πειραιά, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2/3/2018».

ΘΕΜΑ 33ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 68,20 € (συμπ/νου ΦΠΑ) για αγορά 2 δάφνινων στεφάνων».

ΘΕΜΑ 34ο: «Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς του Δημάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη Π. Μώραλη και αντιπροσωπείας του Δήμου, αποτελούμενης από δύο αιρετούς, ενός μετακλητού υπαλλήλου και ενός διοικητικού υπαλλήλου, που θα ορισθούν με απόφαση Δημάρχου, στη Σαγκάη της Κίνας, από  02/05/2018 έως 09/05/2018, προκειμένου να συμμετάσχουν στην Έκθεση IE expo China 2018, για περιβαλλοντικές λύσεις και τεχνολογίες και στην πόλη του Τσιτάο της Κίνας, με σκοπό να διερευνηθούν πιθανές συνέργειες – συνεργασίες, στο πλαίσιο της πιθανής αδελφοποίησης των δύο πόλεων και διάθεσης της σχετικής πίστωσης».

ΘΕΜΑ 35ο: «Έγκριση της έκθεσης με θέμα “το 17ο East Med Yacht Show”, που θα πραγματοποιηθεί από 3-6 Μαΐου 2018 στη Μαρίνα Ζέας στον Πειραιά και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 200,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ)».
ΘΕΜΑ 36ο: «Έγκριση της 8ης Ανθοκομικής Έκθεσης, που θα πραγματοποιηθεί από 28/04/2018 έως 14/05/2018 στην Πλατεία Κανάρη και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 2.145,20 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.)».


ΘΕΜΑ 37ο: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 66/31-01-2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην έγκριση της διοργάνωσης των εκδηλώσεων Ημέρες Θάλασσας 2018 στον Πειραιά, ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής των εκδηλώσεων από 2-10/6/2018 σε 1-10/6/2018».          

ΘΕΜΑ 38ο: «Έγκριση εξόδων κίνησης (κάρτα απεριορίστων διαδρομών) και απόδοση λογαριασμού στην υπάλληλο της Δ/νσης Διοίκησης-Τμ. Δημοτικών Κοινοτήτων & Δημοτικών Νομικών Προσώπων ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ από 1-1-2018 έως και 30-11-2018 για εκτέλεση εξωτερικής υπηρεσίας».

ΘΕΜΑ 39ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος συνολικού ποσού 2.750,00 € στο Δήμο από οφειλέτρια που εισέπραττε επίδομα στεγαστικής συνδρομής».

ΘΕΜΑ 40ο: «Διαγραφή των εγγραφών στην επωνυμία ΓΟΥΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους με αύξοντα αριθμό καταλόγων 5481/2014 και 5482/2014, για την απόδοση τέλους επί των ακαθαρίστων 0,5%-5% χρήσης 2010, οικονομικού έτους 2014, για το ποσό των 713,90 € που αφορά τέλος και πρόστιμο». 

ΘΕΜΑ 41ο: «Διαγραφή των εγγραφών στην επωνυμία ΓΟΥΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους με αύξοντα αριθμό καταλόγων 5481/2014 και 5482/2014, για την απόδοση τέλους επί των ακαθαρίστων 0,5%-5% χρήσης 2011 οικονομικού έτους 2014, για το ποσό των 553,53 € που αφορά τέλος και πρόστιμο.» 

ΘΕΜΑ 42ο: «Διαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 1.536,20 €, από τους αντίστοιχους χρηματικούς καταλόγους, λόγω εξόφλησής τους με το υπ’ αριθμ. 696/29-12-2017 γραμμάτιο είσπραξης».

ΘΕΜΑ 43ο: «Διόρθωση του με αριθμό 6437/2017 χρηματικού καταλόγου (και του 341/18 χρηματικού καταλόγου, από μεταφορά) και διαγραφή των βεβαιωμένων ταμειακά οφειλών που αφορούν πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής, στο ακίνητο επί της οδού Μεθώνης και Χαϊδαρίου 21 (Κεραία Κινητής Τηλεφωνίας Μανιάτικα-140 0481), φερόμενων ιδιοκτητών: εταιρειών Cosmote Κινητές Τηλεπικοινωνίες, Ποσειδών Α.Ε. Παραγωγής Λογισμικού & Κωνσταντίνος Λεντούδης Εμπορική & Τεχνική Α.Ε.».

ΘΕΜΑ 44ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 64,96 €, για το ακίνητο της οδού Χριστοφορίδου αρ. 20, από την κα Παππά Σταυρούλα, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ και επαναβεβαίωση στην κα Παππά Σταυρούλα με το σωστό ΑΦΜ».

ΘΕΜΑ 45ο: «Διαγραφή ποσών 864,00 € και 1.612,00 € συμπ/νου τέλους και προστίμου που έχουν βεβαιωθεί εις βάρος του Κιάρρη Εράλντο με βάση τις με αριθ. Β/19/2016 και Β/39/2016 εγγραφές στους βεβαιωτικούς καταλόγους παραβάσεων κοινόχρηστων χώρων, λόγω της έκδοσης αποφάσεων από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιά, περί αναστολής της εκτέλεσης των εγγραφών αυτών μέχρι τη δημοσίευση οριστικών αποφάσεων επί των προσφυγών που άσκησε ο υπόχρεος».


ΘΕΜΑ 46ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 6.096,00 €  για το ακίνητο της Ζωσιμαδών αριθ. 30, ιδιοκτησίας κ. Νικολάου Σαρρή, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ και εκ νέου υπολογισμός στα σωστά τ.μ. του οικοπέδου».

ΘΕΜΑ 47ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 738,07 €, από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης ή λάθους καταχώρησης αριθμ. κυκλοφορίας όπου και επαναβεβαιώνεται με το σωστό αριθμό κυκλοφορίας».

ΘΕΜΑ 48ο: «Διαγραφή τριών βεβαιωμένων παραβάσεων  που αφορούν σε παράνομη στάθμευση του με αριθ. κυκλοφορίας ΥΚΒ 1040 οχήματος, ιδιοκτησίας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΙΣΚΑΤΩΡΗ, λόγω λάθους στο ποσό που αναγράφεται επί των Πράξεων Βεβαίωσης  Παράβασης».   

ΘΕΜΑ 49ο: «Διαγραφή της με αριθμό 3834/17-02-1999 παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας με αριθμό καταχώρησης 22928/23-09-2008  συνολικού ποσού 44,02 € ,  για παράνομη στάθμευση του ΥΥ1984 οχήματος, ιδιοκτησίας ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΛΛΙΟΥ, λόγω λάθους στην καταχώρηση».

ΘΕΜΑ 50ο: «Διαγραφή της με αριθμό 3671/25-02-1999 παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας με αριθμό καταχώρησης 19809/23-09-2008  συνολικού ποσού 44,02 €,  για παράνομη στάθμευση του ΟΙ-1675 οχήματος, ιδιοκτησίας ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΕΛΛΟΥ λόγω λάθους στην καταχώρηση».
            
ΘΕΜΑ 51ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης ποσού 1.532,49 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες».

ΘΕΜΑ 52ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης ποσού 638,90 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες».

ΘΕΜΑ 53ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 6.873,55 €, από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης ή λάθους καταχώρησης αριθμ. κυκλοφορίας όπου και επαναβεβαιώνεται με το σωστό αριθμό κυκλοφορίας».

ΘΕΜΑ 54ο: «Καθιέρωση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΥΝΑ 3576 αυτοκίνητο επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης έμπροσθεν του αριθμού 6».

ΘΕΜΑ 55ο: «Καθιέρωση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΥΜΖ 6387 αυτοκίνητο επί της οδού Ζαννή έμπροσθεν του αριθμού 73».

ΘΕΜΑ 56ο: «Καθιέρωση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΥΝΧ 5818 αυτοκίνητο επί της οδού Παπαφλέσσα έμπροσθεν του αριθμού 135».

ΘΕΜΑ 57ο: «Καθιέρωση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΖΚΖ 2667 αυτοκίνητο επί της οδού Τσακάλωφ έμπροσθεν του αριθμού 3».

ΘΕΜΑ 58ο: «Καθιέρωση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΥΗΥ 2740 αυτοκίνητο επί της οδού Μαιζώνος έμπροσθεν του αριθμού 26».

ΘΕΜΑ 59ο: «Καταστροφή αχρήστου υλικού που βρίσκεται στα 9ο, 18ο, 23ο & 34ο Δημοτικά Σχολεία Πειραιά».


ΘΕΜΑ 60ο: «Ανακύκλωση αχρήστου υλικού των Ζάννειου Λυκείου, 23ου Ολοήμερου              Δημοτικού, 34ου Δημοτικού, 46ου Δημοτικού, 9ου Δημοτικού, 18ου Δημοτικού, 3ου ΕΠΑΛ, 26ου Δημοτικού, 28ου Δημοτικού & 56ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά». 


            O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΔΑΒΑΚΗΣ


Share on Google Plus

About bratsolis@yahoo.gr

Είμαστε Καθημερινά μαζί σας και Θέλουμε την Κρίση, την Κριτική, την Συμβολή την Υπόδειξη και τη Συμμετοχή σας.Το Portal μας typospor.gr είναι Ανοικτό σε όλους σας."Συνεχίζουμε να συντονιζόμαστε μαζί σας."Με το Μεράκι,την Ορμή και την “Τρέλα” του 1998.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου